Algemene voorwaarden Where the Heart is!


Voor aankopen via de webwinkelfunctionaliteit van www.wheretheheartis.nl zijn de voorwaarden vanaf artikel 12 van toepassing.

Artikel 1 Algemeen

1.1. Definities:
a. Where the Heart is! te Veenendaal: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30269043, gevestigd aan Nobelstraat 12, 3902 KP Veenendaal.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal een overeenkomst sluit;
c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 2 Uitvoering van de opdracht

Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

Artikel 3 Levertijd

3.1. De door Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 4 Verkregen informatie en documenten

De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 5 Prijs

5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s.
5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 6 Betaling

6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal op de factuur aan te geven wijze.
6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.
6.3 Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal.


Artikel 7 Aansprakelijkheid


7.1. Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal geleverde dienst(en).
7.2. Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.
7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal zijn verstrekt, heeft Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
7.4. Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal kenbaar behoorde te zijn.
7.5. Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.6. Indien Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
7.7. Alle aanspraken jegens Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal zijn ingediend, vervallen door verjaring.


Artikel 8 Overmacht

8.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.


Artikel 9 Klachtenregeling

9.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.
9.2. Indien een klacht gegrond is, zal Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal worden aangepast tot een lager bedrag danwel tot nihil. Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Diversen

10.1. Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
10.2. Indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.
10.3. Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal tot mededeling verplicht.
10.4. Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn nadat Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal de opdracht heeft uitgevoerd.
10.5. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.


Artikel 11

11.1 De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.
11.2 De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door Where the Heart is! verkoopstyling te Veenendaal gebruikt kunnen worden.
11.3 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.  


Artikel 12 Definities webwinkel

12.1 Onder ‘Where the Heart is!’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland, met KVK-nummer 30269043.

12.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtpersoon, die via www.wheretheheartis.nl een bestelling plaatst.Artikel 13 Toepasselijkheid


13.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via webshop www.wheretheheartis.nl

13.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

13.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

13.4 Where the Heart is! behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.Artikel 14 Overeenkomst


14.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. De klant en Where the Heart is! komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van Where the Heart is! gelden, voor zover de wet dit toe laat, hierbij als een vermoeden van bewijs.Artikel 15 Persoonsgegevens


15.1 Where the Heart is! is houder van registraties in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgevens. Deze persoonsregistraties zal Where the Heart is! aanmelden bij de Registratiekamer.

15.2 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Where the Heart is! vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
- Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de webshop
- Informatie verstrekken over aanbiedingen, acties en nieuwsbrief (indien de klant ervoor heeft gekozen)Artikel 16 Aanbod


16.1 Informatie, foto’s, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door Where the Heart is! met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Where the Heart is! garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal Where the Heart is! passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.

16.2 Where the Heart is! kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.Artikel 17 Prijzen en Betalingen


17.1 Alle door Where the Heart is! vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s inclusief BTW. Deze is voor bedrijven terug te vorderen tenzij de margeregeling wordt toegepast. Dit wordt als zodanig op de factuur vermeld. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

17.2 Where the Heart is! behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

17.3 De hoogte van de verzendkosten staat op de internetsite vermeld en verschilt per land.

17.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

17.5 Bestellingen via de webshop kunnen op de volgende manieren worden betaald:
- Directe betaling via iDEAL
- Paypal
- Betaling vooraf via bankoverschrijving; de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op bankrekening 3870.63.269 ten name van Guerain te Veenendaal, onder vermelding van het factuurnummer.
Binnen een termijn van maximaal 5 dagen (voor buitenland 7 dagen) moet het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Where the Heart is! zijn bijgeschreven. Bij overschrijding van dit termijn wordt de overeenkomst automatisch ontbonden door Where the Heart is!.


Artikel 18 Verzendkosten


18.1 Verzendkosten Nederland: pakketten 4,75 euro en voor bestellingen die door de brievenbus passen 2,25 euro ongeacht het gewicht.
Voor verzending naar het buitenland wordt per land afhankelijk van het gewicht een ander tarief berekend.

18.2 Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.Artikel 19 Levering


19.1 Where the Heart is! levert in de Benelux en maakt daarbij gebruik van de diensten van TNT Post.

19.2 Bij ontvangst van betaling vooraf of directe betaling voor 15.00 uur (behalve op zaterdag, zondag en maandag) versturen wij de bestelling dezelfde dag nog.
De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.

19.3 Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende leveringsvoorwaarden.

19.4 Where the Heart is! is gerechtigd om de bestelling in gedeelte te leveren. De extra kosten van nalevering worden door Where the Heart is! bekostigd.

19.5 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud


20.1. Het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Where the Heart is! zijn voor rekening van de klant.Artikel 21 Retour


21.1 Indien gewenst kan een artikel retour gestuurd worden op kosten van de klant. Dit moet dan direct na ontvangst gemeld worden via een e-mail. Het artikel moet dan binnen 4 dagen na ontvangst in exact dezelfde staat terug zijn bij Where the Heart is!.

21.2 Het totaalbedrag van de order wordt nadat het proces van artikel 10.1 goed is verlopen, in de vorm van een Where the heart is! voucher vergoedt. Je persoonlijk saldo (zichtbaar wanneer ingelogd) zal na ontvangst van het product verhoogd worden met het totaalbedrag, wat in onze webshop kan worden uitgegeven.

21.3 Where the Heart is! behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.Artikel 22 Intellectueel eigendom


22.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij Where the Heart is! of andere rechthebbenden.

22.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële methoden en concepten.Artikel 23 Overmacht


23.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.

23.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.Artikel 24 Schadevergoeding


24.1 Where the Heart is! kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico’s liggen.Artikel 25 Toepasselijk recht en bevoegde rechter


25.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

25.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde recht in Nederland.